• قالی های این منطقه به سبک روستایی باف است.
 • ویژگی بافت: 
  • گره متقارن
  •  ابعاد: قالیچه
  •  ضخامت و سنگینی و پرزهای بلند
  •  رنگرزی: بیشتر طبیعی و بعضاً شیمیایی
  •  رجشمار ۱۵ تا ۲۵ (روستایی) ۳۰ تا ۴۰ (شهری)
  •  بافت تخت
  • دار عمودی ثابت
  • تار و پود پنبه ای، پرز پشمی – مواد اولیه از پشم (دست ریس)

  طرح:

  گل و بوته، دسته گلی، پر طاووسی، گل های خوشه ای افشان در گلدان یا به صورت منظم، نقوش گیاهی شبیه پر طاووس.
  رنگ:

  قهوه ای متمایل به شتری برای زمینه ـ قرمز دوغی، چهره ای، لاکی قرمز دانه، لاکی گلخاری و لاکی روناسی، آبی، سبز روشن و سیر، زرد طلایی، نارنجی، سورمه ای، آبی سیر و روشن، کرم و فیروزه ای.

  ملایر:

  مرکز عمده بافت قالی های لری در غرب ایران
    بافت به شیوه گذشته:

  • حسین آباد
  • ازندریان
  • کسب
  • ننج

    بافت به شیوه شهری:

  • جوزان (رجشمار ۳۵)
  • مانیزان
  • ملیتسن
  • طائمه
  • بیغش

  ویژگی کلّی بافت:

  • تار و پود پنبه
  • پرز پشمی
  • قالی های اصیل یک پود ضخیم هستند.

  طرح:

  نقوش ماهی، گل و بته های ساده با خطوط نیمه گردان در قالب های لچک و ترنج
     کبودر آهنگ (کبوتر آهنگ):
  دو منطقه داق داق آباد
     مهربان   متأثر از قالی های: 

  ترک: درشت باف یک پود
  کرد: متأثر از بیجار، بافت محکم دو پود

    اسدآباد:
      ویژگی کلّی بافت:

  • یک پودر ضخیم
  •  رجشمار پائین
  • بافت با قلاب

     ابعاد: قالیچه های دو ذرعی

     طرح: نقش هراتی (ماهی درهم)، لچک و ترنج یا بدون ترنج.

    تویسرکان:
  ویژگی کلّی بافت:

  • درشت باف پرز بلند
  • پشم محلی با رنگ طبیعی
  • گره ترکی با دست
  • ابعاد: قالیچه
  • رنگ آبی تند مشترک میان تویسرکان و نهاوند و ملایر

  طرح: لچک و ترنج های نسبتاً بزرگ و کوچک

    نهاوند

  ویژگی بافت:

  •  گره ترکی و فارسی
  •  فرش های اصیل یک پود
  •  ضخیم با پرز بلند

  طرح: لچک و ترنج متداول در نهاوند معروف به «سه گل»